Orientační nabídka


International


Mohlo by vás zajímat

  • Město Znojmo na YouTube
  • Město Znojmo na Facebooku

Vyhledávání

 

 

Cesta: Titulní stránka

 

Rybářský lístek

 

 
 
 
01. Identifikační kód
(nevyplněno)
02. Kód
(nevyplněno)
03. Pojmenování (název) životní situace
Rybářský lístek
04. Základní informace k životní situaci
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost zpravidla podává český občan, jemuž má být rybářský lístek vydán, nebo osoba tímto občanem zmocněná. Obdobně platí i u cizích státních příslušníků. Děti musí zastupovat zákonný zástupce.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Kvalifikačním předpokladem pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů (zpravidla to bývají rybářské svazy). Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě jehož je občanem, popř. dříve vydaným rybářským lístkem v ČR.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Tuto situaci může řešit osobně tím, že na odboru životního prostředí předloží výše uvedený doklad a občanský průkaz (u cizince pas). Pracovník mu vyhotoví rybářský lístek a žadatel uhradí na pokladně správní poplatek.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Český občan s trvalým pobytem na území ČR, podává žádost a tuto situaci řeší na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého bydliště, zde konkrétně na odboru životního prostředí MěÚ Znojmo, nám. Armády 1213/8 Znojmo. Cizinec či český občan s trvalým bydlištěm mimo území české republiky, podává žádost a tuto situaci řeší na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa a obvodu kde se na území ČR zdržuje.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jak je již výše uvedeno jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory životního prostředí (odbor ŽP MěÚ Znojmo, nám. Armády 1213/8 Znojmo). Na zdejším obecním úřadu obce s rozšířenou působnosti MěÚ Znojmo můžete žádost podat a své podání řešit s pracovnicí odboru životního prostředí Kateřinou Pourovou (tel. 515216418) v úřední dny (pondělí, středa) od 8,00 - 17,00 hod. a v ostatní pracovní dny od 8,00 - 14.30 hod., v tyto dny (mimo úřední dny) nejlépe po telefonické domluvě s tímto pracovníkem.
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, občanský průkaz (cizinci pas), žádost vyplní pracovník odboru ŽP.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář k žádosti o vydání rybářského lístku je možno si stáhnou na stránkách www.znojmocity.cz a samozřejmě je k dispozici na pracovišti OŽP MěÚ Znojmo.
  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Výše správního poplatku je stanovena položkou 14 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
Výše správního poplatku je závislá na délce platnosti rybářského lístku a to: na 1 rok - 100,- Kč, 3 roky - 200,- Kč a 10 let - 500,- Kč. Toto platí i pro cizí státní příslušníky. Děti mladší 15-ti let platí na 1 rok - 50,- Kč, 3 roky - 100,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Není-li zvláštním správním předpisem stanoveno jinak platí lhůty stanovené správním řádem č. 500/2004 Sb., tj. správní orgány řeší a vyřizují žádosti bezodkladně, nejdéle však do 30-ti dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou žádní další účastníci řízení.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
(nevyplněno)
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Ano, ale žádost s osvědčením nebo dříve vydaným rybářským lístkem musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Vyhláška č. 197/2004 Sb. o rybářství ve znění pozdějších předpisů (č. 239/2006), dále podle zákona o správním řízení č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
(nevyplněno)
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky je možno uplatnit a to ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Tato oblast není zvláštním předpisem sankcionována.
21. Nejčastější dotazy
(nevyplněno)
22. Další informace
(nevyplněno)
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Osobní návštěvou příslušného pracovníka úřadu nebo telefonickým dotazem (tel. 515216418)
  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
(nevyplněno)
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
26. Kontaktní osoba
(nevyplněno)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13.4.2004
28. Popis byl naposledy aktualizován
28.11.2006
29. Datum konce platnosti popisu
(nevyplněno)
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Pokud chcete podat žádost o rybářský lístek poštou, je třeba vyplnit žádost, přiložit doklad o získané kvalifikaci popř. dříve vydaný rybářský lístek a poslat na adresu MěÚ Znojmo, OŽP, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku (ten je možné uhradit složenkou na č. účtu 000019-0000224741/0100, var. symbol 405 na adresu Město Znojmo, Obroková 10,12, 669 02 Znojmo)
Zodpovídá: Kateřina Pourová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2007 / 26.11.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Rychlá nabídka


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém